Nhu cầu về sắt do Viện dinh dưỡng Quốc gia Hoa Kỳ (NIH) khuyến cáo theo bảng sau:

 

Tuổi Nam giới Nữ giới Phụ nữ có thai
0-6 tháng 0.27mg 0.27mg  
7-12 tháng 11mg 11mg  
1-3 tuổi 7mg 7mg  
4-8 tuổi 10mg 10mg  
9-13 tuổi 8mg 8mg  
14-18 tuổi 11mg 15mg 27mg
19-50 tuổi 8mg 18mg 27mg
Trên 50 tuổi 8mg 8mg  

1800.08.88.62